X
Odoslať
X
Kontaktujte nás aj vy:
Odoslať
Jedno miesto,
veľa možností...
mobile_icon
Poistenie
Poistite sa online
Hypotekárne
úvery
Úspory
Všetky zmluvy na jednom mieste
Skoré upozornenia
Kontaktná osoba
Vždy pri sebe

Životné poistenie

EF_UUID56c307e5b8b23923386672__f4_articl

Ponúka jedinečnú poistnú ochranu v prípade neočakávaných náhodných udalostí. Môže nahradiť stratu príjmu a zachovať životný štandard pri pobyte v nemocnici, počas pracovnej neschopnosti, pri diagnostikovaní kritickej choroby, v prípade invalidity, smrti a mnohých ďalších rizikových situáciách. Na finančnom trhu je množstvo produktov životného poistenia, preto by si klient pred výberom vhodného produktu mal vždy zodpovedať zásadnú otázku – „Prečo si uzatváram životné poistenie?“ Najvhodnejším riešením je zveriť svoje potreby odborníkom, ktorí majú prehľad na finančnom trhu, vedia porovnať podmienky a pripraviť krytie šité na mieru.

Klienti potrebujú napríklad vykryť obdobie splácania hypotekárneho úveru, finančne zabezpečiť deti, rodinu, chcú šetriť na dôchodok alebo majú rizikové zamestnanie. Podľa potrieb a zadefinovaných priorít je možné klientovi ponúknuť investičné, kapitálové alebo rizikové životné poistenie.
Vzhľadom ku komplexnej poistnej ochrane preferujeme investičné životné poistenie, ktoré ponúka klientom kombináciu poistnej ochrany a investovania s očakávaním zhodnotenia finančných prostriedkov. Ochrana príjmu rodiny, poistné riziká, správne nastavenie poistných súm a výluky z poistenia patria medzi hlavné kritériá pri výbere vhodného produktu. Naši profesionálni finanční agenti ponúkajú optimálne riešenia až po dôkladnej analýze potrieb klienta. Rast zadĺženosti domácností a nepriaznivé vyhliadky štátneho dôchodkového systému na Slovensku sú najlepším argumentom pre uzatvorenie investičného životného poistenia, ako alternatívneho riešenia finančného zabezpečenia pre klientov.

Produkty investičného životného poistenia ponúkajú v investičnej časti možnosť vybrať si z viacerých podielových fondov, možnosť meniť investičnú stratégiu v priebehu poistenia a tiež upravovať pomer krytia rizika a investovania. Investovaná suma je v prípade dožitia jedným z riešení na prilepšenie si príjmu v dôchodkovom veku. Správne nastavené investičné životné poistenie je jediný náklad vo finančnom portfóliu, ktorý môže rodine zabezpečiť vyplatenie dlhov a zabezpečiť príjem na niekoľko rokov v prípade, že sa stane to najhoršie, ale aj to najlepšie...

Neživotné poistenie

Nezivotne poistenie
Motorové vozidla
Poistite sa online
Ostatné neživotné poistenie
 
Neživotné poistenie
Každý hnuteľný a nehnuteľný majetok má svoju vyčísliteľnú hodnotu, o ktorú môže klient prísť v prípade nepredvídateľných udalostí akými sú živel, krádež, vodovodné škody a ostatné neočakávané riziká. V prípade neživotného poistenia poisťovne napomáhajú klientom nadobudnúť späť stratený majetok. Špecifickou kategóriou je poistenie zodpovednosti, kedy poisťovne uhradia klientom škodu, ktorú svojou činnosťou spôsobili tretím osobám na živote, zdraví alebo majetku.
Naša spoločnosť spolupracuje so všetkými významnými poisťovňami na Slovensku, ktoré ponúkajú širokú škálu poistných produktov. Tím špecialistov v oblasti neživotného poistenia pomáha klientom pri výbere vhodných produktov presne vybraných na základe požiadavky klienta. Správne nastavenie poistných rizík a poistných súm prinášajú klientom úsporu na poistnom a istotu v prípade poistných udalosti.

Hypotekárne úvery

EF_UUID570e3a5255b74810053041__f4_articl
Spoločnosť BROKER SERVICE GROUP má vytvorené samostatné hypotekárne centrum, ktoré zastrešuje tím hypotekárnych špecialistov na celom území SR. Vzniklo v roku 2007 za účelom pomáhať Vám pri vybavovaní si hypotekárneho úveru. Za tento čas sme získali bohaté skúsenosti na hypotekárnom trhu, o ktorých hovoria aj referencie našich spokojných klientov.
Naši hypotekárni špecialisti sú odborne vyškolení a pripravení poskytnúť aj Vám kvalitný, bezplatný hypotekárny servis. Ich úlohou je obhajovať Vás na hypotekárnom trhu voči bankám, nájsť pre Vás najideálnejšie riešenie a pomôcť Vám s celou administratívou okolo vybavovania hypotekárneho úveru. Ich znalosti a  skúsenosti sú pre Vás veľkým prínosom, pomáhajú Vám urobiť správne rozhodnutie, ktoré je veľa krát rozhodnutím na celý život. Na jednom stretnutí s nimi získate prehľad o všetkých bankách, aktuálnych akciách, úrokových sadzbách, či samotných poplatkoch. U nás je klient na prvom mieste. Oplatí sa Vám byť našim klientom.
všetko o hypotekárnych úveroch nájdete na našom webe:

www.hypotekaprevas.sk
Poskytujeme bezplatný hypotekárny servis
S nami ušetríte čas i peniaze
Spolupracujeme so všetkými bankami na trhu
Patríme medzi TOP partnerov vo všetkých bankách
Časovo sa prispôsobíme stretnutiam s Vami

Vaše úspory

Uspory - icon

Fondy

Investície do fondov ponúkajú možnosť dosiahnutia atraktívnych výnosov, voľbu investičnej stratégie, dostupnosť finančných prostriedkov a rozloženie investície (diverzifikácia) na krátkodobý, strednodobý a dlhodobý časový horizont. Garanciou bezpečnosti je zákon o kolektívnom investovaní ( č. 594/2003 Z.z.) a zákon o cenných papieroch (566/2001 Z.z.). Investíciou sa rozumie investovanie finančných prostriedkov na dlhšie obdobie s cieľom dosiahnuť zisk a to formou nákupu podielových jednotiek rôznych fondov, investície do dlhopisov, akcií, rôznych drahých kovov, ale aj bankových produktov.

 

eic.eu

EF_UUID56c6c34646d39308555022__f4_articl

Goldkonto

Zlato ponúka istotu. Ako povedal John P. Morgan (USA finančník a bankár) - „zlato a striebro sú peniaze, všetko ostatné je úver“. V časoch krízy slúži investícia do zlata ako bezpečný prístav a uchovávateľ hodnoty. Už od čias Egypťanov, Grékov, až po súčasnosť, bolo ľudstvo očarené krásou zlata, a preto investícia do zlata existuje už tisíce rokov. Zlato je uchovávateľ hodnoty peňazí a zároveň aj ochrana pred infláciou. Zlato je najbezpečnejší platobný prostriedok a aj vďaka tomu je najbezpečnejšou dlhodobou investíciou.

 

goldkonto.sk

EF_UUID56c6c3b353d3f980603380__f4_articl

Starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje tzv. II. pilier dôchodkového systému, prostredníctvom ktorého si zamestnanec 4,75% z hrubej mzdy odvádza na svoj vlastný dôchodkový účet, ktorý mu spravuje a zhodnocuje dôchodková správcovská spoločnosť. Zvyšných 13,25 % z odvodov zostáva v Sociálnej poisťovni v systéme I. piliera dôchodkového systému. Výhodou starobného dôchodkového sporenia je, že klient vie priebežne koľko má na dôchodok nasporené, úspory sa mu zároveň zhodnocujú (podľa miery konzervatívnosti/rizikovosti fondu, ktorý si vyberie) a majetok  na dôchodkovom účte je jeho výlučným vlastníctvom a teda sa aj dedí. Príspevková sadzba sa do II.piliera každý rok zvyšuje o 0,25 % až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % vymeriavacieho základu.

EF_UUID56c6c3ffe559f982784076__f4_articl

Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný systém dôchodkového systému, nazývaný aj tzv. tretí pilier dôchodkového systému. Klient môže zvýšiť svoj budúci starobný dôchodok dobrovoľnými príspevkami ním zvolenou hodnotou zo mzdy a súčasne mu môže do tretieho piliera prispievať aj zamestnávateľ. Ide o doplnok k starobnému dôchodku vyplácaného z prvého a druhého piliera dôchodkového systému. Klientove príspevky spravujú a zhodnocujú doplnkové dôchodkové spoločnosti, a to podľa miery konzervatívnosti, resp. rizikovosti zvolenou klientom.

 

Stavebné sporenie

Osobitosťou tejto formy sporenia je štátna podpora, ktorú pri splnení podmienok môže sporiteľ získať  v aktuálnej výške prémie maximálne 70 €. Stavebný sporiteľ si svojimi vkladmi, úrokmi a štátnou prémiou nasporí časť finančných prostriedkov, ktoré potrebuje v súvislosti s bývaním. Účelom sa myslí napr.  kúpa, výstavba, rekonštrukcia nehnuteľnosti. Druhú časť potrebnej sumy môže klient získať ako výhodný stavebný úver. Stavebné sporenie je účelové a stanovené zákonom, pričom podlieha ochrane vkladov až do výšky 100 000 eur. Zhodnotenie vkladov sporiteľa môže byť podstatne vyššie, ako pri bežných vkladových produktoch.  

 

Spoločnosť BROKER SERVICE GROUP má v tíme špecialistov, ktorí našim klientom vedia poskytnúť objektívne a vždy aktuálne informácie.

EF_UUID56c6c47ce1a17215444965__f4_articl