POUČENIE
Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – klienta


V zmysle § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare) poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú nasledovné informácie:

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s., so sídlom Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 50 353 497
 2. Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:
  Zuzana Kyselicová, e-mail: bsg@bsg.sk, tel.č.: +421 911 880 440
 3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
  Mgr. Adrian Gabura, PhD. e-mail: pravneoddelenie@bsg.sk
 4. Účel spracúvania:
  Poskytnutie finančného sprostredkovania podľa zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov osobných údajov:
  • Podriadený finanční agenti prevádzkovateľa
  • Dodávateľ a správca softvérových riešení (Positive s.r.o., Positive Services s.r.o, positive software s.r.o.)
 6. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 7. Doba uchovávania osobných údajov:
  V súlade s ustanovením § 36 ods.2 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 10 rokov od vykonania finančného sprostredkovania.
 8. Prevádzkovateľ informoval dotknutú osobu o tom, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a taktiež požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, a za týmto účelom je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, pričom ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť poskytnúť finančné sprostredkovanie.
 9. Prevádzkovateľ zároveň poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie o jej právach:
  1. Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.
  2. Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené Zákonom.
  3. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené Zákonom a zákonom č.186/2009 Z.z..
  4. Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ v prípadoch stanovených Zákonom obmedzil spracúvanie osobných údajov
  5. Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, v prípade, že je spracúvanie založené na Zákonom uvedenom základe.
  6. Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia Zákonom stanovených podmienok
  7. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR
  8. Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov
 10. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že prostredníctvom osobných údajov nebude vykonávať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
 11. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.