Životné poistenie

Prostredníctvom životného poistenia dokážeme našim klientom poskytnúť komplexnú ochranu celej rodiny v neočakávaných životných situáciách.

 • Ochrana straty príjmu z dôvodu choroby či úrazu
 • Zabezpečenie vzdelania detí
 • Dôstojný dôchodok
 • Starostlivosť o nesplatené úvery
Životné poistenie BSG

Produkty životného poistenia ponúkajú klientom mnohé možnosti voľby medzi konštantnou či klesajúcou poistnou sumou v prípade smrti poistenej osoby, pripoistenia pre deti aj dospelých, ako aj množstvo benefitov zdarma.Široká škála poistných produktov a ich variabilita vytvárajú kombinácie, ktoré uspokoja požiadavky súčasných sofistikovaných klientov.

Dôležité je ponúknuť klientom poistenie „šité na mieru“ a toto je našou úlohou. BROKER SERVICE GROUP háji záujem klienta na finančnom trhu a jeho životnú úroveň v každej etape života. Pre viac informácií kontaktujte našich spolupracovníkov v jednotlivých regiónoch Slovenska a staňte sa jedným z nás!

Poistite sa online

Zrovna dnes Vám končí PZP alebo ste už jednou nohou v lietadle? Poistite sa online! 🙂

Neživotné poistenie

Neživotné poistenie môže vyzerať jednoducho, no rozdiely v jednotlivých poisťovniach sú veľké. Neváhajte kontaktovať našich špecialistov neživotného poistenia, alebo si môžete sami urobiť porovnanie v jednotlivých poisťovniach priamo cez online kalkulačku u nás.

Motorové vozidlá

Neživotné poistenie BSG
 • Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

 • Uzatvorenie PZP

Toto poistenie uzatvára držiteľ alebo vlastník motorového vozidla, ktoré podlieha evidencii vozidiel v SR. Poistiť motorové vozidlo musí v deň jeho prvého použitia.

 • Právo poisteného

Poistený má právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu na zdraví a náklady pri usmrtení, škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov.

 • Povinnosť poisteného 

Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti do 15 dní, ak vznikla na území SR a do 30 dní, ak vznikla mimo SR. Súčasťou hlásenia musí byť aj záznam o dopravnej nehode, ktorý je poistený povinný nosiť vo vozidle.

 • Zrušenie poistenia

Poistenie môže klient zrušiť výpoveďou a to najneskôr 6 týždňov pred výročným dátumom poistenia, zmenou držiteľa alebo vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel.

 • Havarijné poistenie

Havarijné poistenie motorového vozidla (KASKO) si uzatvára poistník pre prípad, že by nastali nasledové udalosti:

Havária
Krádež
Lúpež
Vandalizmus
Živel
 • Pripoistenie

K základnému poisteniu si klient môže pripoistiť batožinu, úraz prepravovaných osôb, náhradné vozidlo, poistenie čelného skla a asistenčné služby.

 • Poistná hodnota

Motorové vozidlá poisťovne štandardne poisťujú na novú hodnotu (podľa nadobúdajúcej faktúry alebo ocenenia), vozidlo je možné poistiť aj na časovú hodnotu (zostatková cena, kde je zohľadnený vek a opotrebenie vozidla).

 • Bonusové/nebonusové poistenie

Havarijné poistenie môže byť bonusové (bonus za bezškodový priebeh poistenia, o ktorý v prípade poistných udalostí prichádza) alebo nebonusové (fixné poistné počas celej doby poistenia), so spoluúčasťou, alebo bez nej, podľa rozhodnutia klienta.

Bývanie - nehnuteľnosť

Aj v prípade majetku platí, že orientácia v množstve poistných produktov komerčných poisťovní nie je jednoduchá. Pokiaľ máte záujem o podrobnú analýzu, optimálne riešenie a kvalitný servis, kontaktujte našich špecialistov pre neživotné poistenie.

 • Poistenie nehnuteľností

Budovy pevne spojené so zemou – rodinné domy, byty v os. vl., budovy vo výstavbe alebo v rekonštrukcií, rekreačné chaty a chalupy. Ako základné poistenie sa dojednáva poistenie pre prípad nasledovných udalostí:

Požiar
Výbuch
Zosuv pôdy
Záplava
Výchrica
Krupobitie
Povodeň
Vytopenie
 • Pripoistenie

K základnému poisteniu je možné pripoistiť krádež (musí byť prekonaná prekážka), vandalizmus, sklá, elektromotory a zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti. K hlavnej budove je možné pripoistiť aj samostatne stojace budovy (garáže, hospodárske budovy, letné kuchyne…).

Poistenie domácnosti BSG
 • Poistenie hnuteľných vecí (domácnosť)

Zariadenie domácnosti, ktoré svojim charakterom slúži k potrebe príslušníkov domácnosti (nábytok, odev, športové potreby, detské kočíky…). Ako základné poistenie sa dojednáva poistenie pre prípad nasledovných udalostí:

Krádež
Vandalizmus
Živel
 • Pripoistenie

K základnému poisteniu je možné pripoistiť elektromotory, sklá, pomníky, domáce zvieratá (pes, mačka), úraz členov domácnosti, mobily, tablety…

Poistite sa online

Zrovna dnes Vám končí PZP alebo ste už jednou nohou v lietadle? Poistite sa online! 🙂

Cestovné poistenie BSG

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie pokrýva klientom nepredvídané liečebné náklady v zahraničí. Pri výbere z množstva poistných produktov Vám radi poradia naši špecialisti na neživotné poistenie.

 • Pripoistenie

K liečebným nákladom si môžete pripoistiť batožinu, zodpovednosť za škodu, úrazové
poistenie, storno pobytu, psíka alebo pomoc pri nepojazdnom vozidle.

 • Horská záchranná služba

Poistenie horskej záchrannej služby na území SR zahŕňa vyhľadávanie
osoby v horskej oblasti (pátranie), vyslobodzovanie osoby, pozemskú alebo leteckú preprava, prepravu telesných
pozostatkov.

 • Typy cestovného poistenia:
  • Krátkodobé poistenie – na počet vycestovaných dní
  • Celoročné poistenie – pri uzatváraní poistnej zmluvy je
   dôležitý účel cesty (práca, štúdium alebo šport). Túto skutočnosť treba uviesť do zmluvy. Poistenie býva
   o niečo drahšie, ale kryje škody vzniknuté aj v súvislosti s danou činnosťou.

Pre podnikateľov

 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Poistenie hnuteľných vecí a zásob
 • Poistenie elektroniky a strojov
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Stavebno-montážne poistenie
 • Flotilové (súborové) a individuálne poistenie motorových vozidiel PZP
 • Flotilové (súborové) a individuálne poistenie motorových vozidiel KASKO
 • Všeobecná zodpovednosť pri výkone podnikania
 • Profesijná zodpovednosť
 • Poistenie cestného dopravcu
 • Poistenie prepravy tovaru/zásielky/nákladu
 • Poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu
 • Ostatné špecifické produkty – lode, lietadlá, poistenie zodpovednosti členov predstavenstva atď…

Poistenie majetku podnikateľov, ktorý majú registrovaný na IČO a riadne vedený v účtovníctve, rozdeľujeme do troch skupín:

 • poistenie majetku (hnuteľné a nehnuteľné veci, zásoby, stroje a elektronika, budované stavebno-montážne dielo, prerušenie prevádzky)
 • poistenie zodpovednosti (všeobecná a profesijná)
 • poistenie motorových vozidiel (PZP a KASKO)

 

 • Poistenie majetku

Ako základné poistenie sa dojednáva poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia združeným živlom (požiar, výbuch, povodeň alebo záplava, víchrica alebo krupobitie, zosuv pôdy, voda z vodovodných zariadení). K tomuto základnému poisteniu je možné pripoistiť krádež, vandalizmus, sklá, poistenie z vlastníctva nehnuteľností prípadne iné vybrané riziká.

 • Všeobecná zodpovednosť za škodu

Všeobecná zodpovednosť je škoda spôsobená činnosťou poisteného inej osobe na živote, zdraví a na majetku. Poisťovaná činnosť musí byť zapísaná v živnostenskom liste alebo vo výpise z obchodného registra. K základnému poisteniu je možné pripoistiť aj finančné škody, škody na veciach užívaných, prevzatých alebo regresné náhrady.

 • Profesijná zodpovednosť za škodu

Profesijná zodpovednosť je zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činnosti (audítor, daňový poradca, účtovník (dobrovoľné poistenie), advokát, právnik, notár, autorizovaný architekt, inžinier, finančné sprostredkovanie, poradenstvo, dražobník, lekár…). Je to poistenie, ktoré ukladá zákon a bez poistenia danej činnosti, túto činnosť nemôže podnikateľ vykonávať.

Poistenie pre podnikateľov BSG
 • Poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie (KASKO) je totožné ako pri poistení fyzických osôb, ale pri podnikateľoch je výhodou možnosť poistenia súboru, tzv. „flotily“ motorových vozidiel, ktorú podnikateľ môže uzatvoriť ak vlastní 5 a viac vozidiel. Takto poistené vozidlá bývajú zvýhodnené rôznymi zľavami a bonusmi. Čím viac vozidiel – tým vyššia zľava pri prijateľnej škodovosti.

Pre viac informácií kontaktujte našich špecialistov na neživotné poistenie.