Životné poistenie

Prostredníctvom životného poistenia dokážeme našim klientom poskytnúť komplexnú ochranu celej rodiny v neočakávaných životných situáciách. Zachovanie životnej úrovne v prípade straty príjmu z dôvodu choroby či úrazu, zabezpečenie vzdelania detí, dôstojný dôchodok, starostlivosti o nesplatené úvery alebo hypotéky, toto všetko a ešte o mnoho viac, poskytujú klientom naši špecialisti na životné poistenie.

Produkty životného poistenia ponúkajú klientom mnohé možnosti voľby medzi konštantnou či klesajúcou poistnou sumou v prípade smrti poistenej osoby, pripoistenia pre deti aj dospelých, ako aj množstvo benefitov zdarma. Široká škála poistných produktov a ich variabilita vytvárajú kombinácie, ktoré uspokoja požiadavky súčasných sofistikovaných klientov. Dôležité je ponúknuť klientom poistenie „šité na mieru“ a toto je našou úlohou. BROKER SERVICE GROUP háji záujem klienta na finančnom trhu a jeho životnú úroveň v každej etape života. Pre viac informácií kontaktujte našich spolupracovníkov v jednotlivých regiónoch Slovenska a staňte sa jedným z nás!

Životné poistenie BSG

Poistite sa online

Zrovna dnes Vám končí PZP alebo ste už jednou nohou v lietadle? Poistite sa online! 🙂

Neživotné poistenie

Motorové vozidlá

 • Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Toto poistenie uzatvára držiteľ alebo vlastník motorového vozidla, ktoré podlieha evidencii vozidiel v SR. Poistiť motorové vozidlo musí v deň jeho prvého použitia. Poistený má právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu na zdraví a náklady pri usmrtení, škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov.

Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti do 15 dní, ak vznikla na území SR a do 30 dní, ak vznikla mimo SR. Súčasťou hlásenia musí byť aj záznam o dopravnej nehode, ktorý je poistený povinný nosiť vo vozidle. Poistenie môže klient zrušiť výpoveďou a to najneskôr 6 týždňov pred výročným dátumom poistenia, zmenou držiteľa alebo vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel.

Pre viac informácií kontaktujte našich špecialistov pre neživotné poistenie alebo si môžete sami urobiť porovnanie v jednotlivých poisťovniach, poprípade uzatvoriť online poistenie u nás.

Neživotné poistenie BSG
 • Havarijné poistenie

Havarijné poistenie motorového vozidla (KASKO) sa uzatvára poistník pre prípad havárie (náraz na akúkoľvek prekážku alebo stret s iným účastníkom cestnej premávky), krádeže, lúpeže, vandalizmu a následkom živelných udalostí. K základnému poisteniu si klient môže pripoistiť batožinu, úraz prepravovaných osôb, náhradné vozidlo, poistenie čelného skla a asistenčné služby.

Motorové vozidlá poisťovne štandardne poisťujú na novú hodnotu (podľa nadobúdajúcej faktúry alebo ocenenia), vozidlo je možné poistiť aj na časovú hodnotu (zostatková cena, kde je zohľadnený vek a opotrebenie vozidla).

Havarijné poistenie môže byť bonusové (bonus za bezškodový priebeh poistenia, o ktorý v prípade poistných udalostí prichádza) alebo nebonusové (fixné poistné počas celej doby poistenia), so spoluúčasťou, alebo bez nej, podľa rozhodnutia klienta.

Bývanie - nehnuteľnosť

Poistenie nehnuteľnosti (budovy pevne spojené so zemou) – rodinné domy, byty v os. vl., budovy vo výstavbe alebo v rekonštrukcií, rekreačné chaty a chalupy.

Ako základné poistenie sa dojednáva poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia združeným živlom (požiar, výbuch, povodeň alebo záplava, víchrica, krupobitie, zosúvanie pôdy a voda z vodovodných zariadení). Niektoré poisťovne už kryjú aj škody spôsobené vtáctvom alebo hlodavcami na fasádach domov. K základnému poisteniu je možné pripoistiť krádež (musí byť prekonaná prekážka), vandalizmus, sklá, elektromotory a zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti. K hlavnej budove je možné pripoistiť aj samostatne stojace budovy (garáže, hospodárske budovy, letné kuchyne…).

Poistenie hnuteľných vecí – zariadenie domácnosti, ktoré svojim charakterom slúži k potrebe príslušníkov domácnosti (nábytok, odev, športové potreby, detské kočíky…). Ako základné poistenie sa dojednáva poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia združeným živlom, krádežou a vandalizmom. K základnému poisteniu je možné pripoistiť elektromotory, sklá, pomníky, domáce zvieratá (pes, mačka), úraz členov domácnosti, mobily, tablety…

Poistenie domácnosti BSG

Aj v prípade majetku platí, že orientácia v množstve poistných produktov komerčných poisťovní nie je jednoduchá. Pokiaľ máte záujem o podrobnú analýzu, optimálne riešenie a kvalitný servis, naši špecialisti pre neživotné poistenie, kontaktujte našich špecialistov na neživotné poistenie.

Pre viac informácií kontaktujte našich špecialistov pre neživotné poistenie.

Poistite sa online

Zrovna dnes Vám končí PZP alebo ste už jednou nohou v lietadle? Poistite sa online! 🙂

Cestovné poistenie BSG

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie pokrýva klientom nepredvídané liečebné náklady v zahraničí. K liečebným nákladom si môžete pripoistiť batožinu, zodpovednosť za škodu, úrazové poistenie, storno pobytu, psíka alebo pomoc pri nepojazdnom vozidle.

Poistenie horskej záchrannej služby na území SR zahŕňa vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie), vyslobodzovanie osoby, pozemskú alebo leteckú preprava, prepravu telesných pozostatkov.

Sú dva typy cestovného poistenia – krátkodobé (na počet vycestovaných dní) a celoročné. Pri uzatváraní poistnej zmluvy je dôležitý účel cesty (práca, štúdium alebo šport). Túto skutočnosť treba uviesť do zmluvy. Poistenie býva o niečo drahšie, ale kryje škody vzniknuté aj v súvislosti s danou činnosťou.

Pre viac informácií kontaktujte našich špecialistov na neživotné poistenie.

Pre podnikateľov

 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Poistenie hnuteľných vecí a zásob
 • Poistenie elektroniky a strojov
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Stavebno-montážne poistenie
 • Flotilové (súborové) a individuálne poistenie motorových vozidiel PZP
 • Flotilové (súborové) a individuálne poistenie motorových vozidiel KASKO
 • Všeobecná zodpovednosť pri výkone podnikania
 • Profesijná zodpovednosť
 • Poistenie cestného dopravcu
 • Poistenie prepravy tovaru/zásielky/nákladu
 • Poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu
 • Ostatné špecifické produkty – lode, lietadlá, poistenie zodpovednosti členov predstavenstva atď…

Poistenie majetku podnikateľov, ktorý majú registrovaný na IČO a riadne vedený v účtovníctve, rozdeľujeme do troch skupín:

 • poistenie majetku (hnuteľné a nehnuteľné veci, zásoby, stroje a elektronika, budované stavebno-montážne dielo, prerušenie prevádzky)
 • poistenie zodpovednosti (všeobecná a profesijná)
 • poistenie motorových vozidiel (PZP a KASKO)

Ako základné poistenie sa dojednáva poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia združeným živlom (požiar, výbuch, povodeň alebo záplava, víchrica alebo krupobitie, zosuv pôdy, voda z vodovodných zariadení). K tomuto základnému poisteniu je možné pripoistiť krádež, vandalizmus, sklá, poistenie z vlastníctva nehnuteľností prípadne iné vybrané riziká.

Všeobecná zodpovednosť je škoda spôsobená činnosťou poisteného inej osobe na živote, zdraví a na majetku. Poisťovaná činnosť musí byť zapísaná v živnostenskom liste alebo vo výpise z obchodného registra. K základnému poisteniu je možné pripoistiť aj finančné škody, škody na veciach užívaných, prevzatých alebo regresné náhrady.

Profesijná zodpovednosť je zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činnosti (audítor, daňový poradca, účtovník (dobrovoľné poistenie), advokát, právnik, notár, autorizovaný architekt, inžinier, finančné sprostredkovanie, poradenstvo, dražobník, lekár…). Je to poistenie, ktoré ukladá zákon a bez poistenia danej činnosti, túto činnosť nemôže podnikateľ vykonávať.

Poistenie pre podnikateľov BSG

Poistenie motorových vozidiel – povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie (KASKO) je totožné ako pri poistení fyzických osôb, ale pri podnikateľoch je výhodou možnosť poistenia súboru, tzv. „flotily“ motorových vozidiel, ktorú podnikateľ môže uzatvoriť ak vlastní 5 a viac vozidiel. Takto poistené vozidlá bývajú zvýhodnené rôznymi zľavami a bonusmi. Čím viac vozidiel – tým vyššia zľava pri prijateľnej škodovosti.

Pre viac informácií kontaktujte našich špecialistov na neživotné poistenie.